Nové funkčnosti firmware FILIP v3.32.037
OCWB-002

Nové funkčnosti voči verzii v3.31.224.

 • Synchronizácia nastavení vo WEB aplikácii pre váhu FILIP bola aktualizovaná každé dve minúty. Z dôvodu vyťažiteľnosti procesora pri 4 externých plošinách sa zmenil interval na 4 minúty.

 • Synchronizácia WEB servera s váhou bola prevádzaná iba v dobe zobudenia váhy na základe časovača timer, alebo časovača pravidelných SMS/emailov alebo časovača GSM modulu. Teraz je aj pri zobudení váhy magnetom zo sleep.

 • Pridala sa správa výpisov chýb na LED displej. Tu sú chybové hlášky zobrazované na LED displeji.

 • Zrušilo sa prepínanie módu váhy FILIP z GSM módu do DISP módu magnetom. Magnetom je možné prepínať iba z módu DISP do módu GSM. Pre prepnutie váhy FILIP z GSM módu do módu DISP je možné iba cez sms prikazom "reset=0".

 • Zautomatizovala sa kalibrácia Ti - internej teploty elektroniky pri kalibrácii T a Te. Toto je výrobná funkčnosť kalibrácie troch teplomerov. 

 • Kalibrácia hmotnosti cez displej a magnet umožňuje preskakovať už nakalibrované plošiny. 

 • Cez SMS je možné kalibrovať teplotu elektroniky Ti.

 • Pridanie počítania odoslaných SMS váhou a nastavenie počiatočného stavu počtu odoslaných SMS.

 • Nastavenie časovača zisťovania FFT analýzy na 4 minúty.

 • Pridané funkcie a registre pre FFT analýzu. AC_FFT_OZ_SET, AC_FFT_OZ_STATE, AC_FFT_FREQUENCY_GET, AC_FFT_AUTO_ON, AC_FFT_AUTO_OFF,  AC_FFT_TIMER_SET, AC_FFT_TIMER_GET

Oprava chýb.

 • Pri zmene počtu vážiacich plošín sa nemazala história dočasných zaznamenaných meraní senzorov a tým sa porušil formát ukladania dát do dočasnej pamäti EEPROM vo váhe. Následkom čoho mohli byť posielané zmätočné dáta na WEB server.

 • Vrátili sa zmeny nastavení AD prevodníka na čipe procesora. Z dôvodu FFT analýzy bol AD prevodník pretaktovaný na najvyššiu možnú rýchlosť z dôvodu vzorkovania audiosignálu pre odpočúvanie včiel a tým aj prestavenie multiplexeru pre digitalizáciu merania teploty a stavu batérie AD prevodníkom. Teraz sú nastavenia AD prevodníka dynamicky prepínané podľa požiadaviek meraní.

 • Odstránená chyba zlého detekovania nastavenia korekcie a kalibrácie hmotnosti po preprogramovaní firmware so zmenou stredného čísla verzie kedy sa doplňujú nové registre. Na displeji sa vypisovali chybové hlášky COR a CAL. 

 • Pri aktualizácii firmware so zmenou stredného čísla verzie sa vymazávali telefónne čísla 1,2,3,4,5 a emaly 2,3,4,5. Keďže sú zapísané v pamäti programu a nie v registroch systému. Teraz sú pri aktualizácii zálohované v externej pamäti eeprom a následne po preprogramovaní aktualizované.

 • Oprava internej kalibrácie T a Te. Chyba v CTMU module pri kalibrácii NTC termistorov na prúdovej slučke a načítavanie napätia AD prevodníkom. Chyba bola zavedená iba do verzie v3.31.224. V predchadzajúcich verziách nebola.

 • Oprava kalibrácie hmotnosti cez LED dipslej magnetom. Nešlo kalibrovať externé plošiny. Chyba zavedená iba vo verzii v3.31.224.

 • Oprava zamrznutia softvéru pri vymazaní telefónneho čísla z ktorého sa príkaz posielal formou sms.

 • Odstránenie diakritiky z výpisov pre sms pre poľštinu, maďarčinu a nemčinu. Nevypisovali sa texty korektne v sms správach.

 • Nulovanie chyby pri chybnom prečítaní HX711 prevodníka pre váženie. Ak vznikla chyba už nedokázal prečítať hmotnosť. Až pri ďalšom zobudení váhy.


Kalibrácia hmotnosti váhy FILIP
Pomocou SMS