Általános Szerződési Feltételek

Operchip s.r.o.

1. Általános rendelkezések
1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) rendelkezései szabályozzák az áruforgalmazás (továbbiakban „teljesítés tárgya) okán létrejött üzleti kapcsolatokat az Operchip s.r.o. (továbbiakban „Eladó) és a Vevő (továbbiakban „Vevő”) között. A felek között létrejött egyéb írásbeli megállapodás, mint például az adásvételi szerződés, adásvételi keretszerződés, tárgyi adásvételi szerződés stb. magasabb rangú dokumentum, ezért a benne foglaltak elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben.
1.2. A jelen ÁSZF-ben az Eladóra történő hivatkozás alatt a beszállítót (gyártó) is értjük, a Vevő alatt a megrendelőt is értjük, a webáruház (továbbiakban „Webáruház”) alatt pedig azt az automatizált megrendelő rendszert értjük, mely a

www.operchip.org:8069/shop internetes oldalon található.  

2. A teljesités tárgyának eladási ára


2.1. Az Operchip s.r.o. érvényes és aktuális árjegyzéke megtekinthető a webáruház internetes oldalán: 
www.operchip.org:8069/shop internetes oldalon található., illetve kérhető e-mailben is az operchip@operchip.com .
2.2. A teljesítés tárgyára vonatkozó szóbeli és telefonos információk csak tájékoztató jellegűek, az eladó részéről nem kötelező érvényűek, és nem követelhetőek a vevő részéről.
2.3. Az eladónak jogában áll a vételárat bármikor megváltoztatni. Az érvényben lévő árjegyzék tartalmazza az érvénybelépés dátumát. Az újabb keletű árjegyzék érvénybelépésével a régi elveszti érvényességét.


3. Megrendelés, az adásvételi szerződés megkötése
3.1 Az adásvételi szerződés megkötésének lépései:
a) A Vevő elküldi megrendelését az Eladó részére.  A megrendelésnek rendelkeznie kell a jelen ÁSZF 3.2. pontjában felsorolt ​​követelményekkel, a Vevő képviseletében eljáró felhatalmazott személy aláírásával (nem vonatkozik a webáruházban leadott megrendelésekre). Az igy elkészített megrendelést kézbesíteni kell az Eladó részére. A megrendelést írásban, faxon, elektronikus formában, illetve a 

www.operchip.org:8069/shop internetes oldalon található.internetes oldalon található webáruház megrendelő platformján keresztül lehet eljuttatni az Eladó részére. A jelen ÁSZF 3.2 pontja alapján kitöltött megrendelő lapot, a benne szereplő szállítási határnap előtt legalább 1 munkanappal korábban, mégpedig déli 12 óráig kell kézbesíteni az Eladó részére, egyéb esetben a megrendelés érvénytelen.
b) Abban az esetben, ha a Vevő írásban kéri a megrendelés visszaigazolását, az Eladó köteles azt legkésőbb két munkanapon belül megküldeni a Vevő részére, vagy elküldeni az adásvételi szerződés tervezetét. A webáruházon keresztül leadott megrendelések esetében a Vevő e-mailben kapja meg a megrendelés visszaigazolását. A megrendelés visszaigazolása írásos formátumú kell legyen, továbbá rendelkeznie kell a jelen ÁSZF 3.3 pontjában megfogalmazott követelményekkel, illetve az Eladó nevében eljáró személy aláírásával (nem vonatkozik a webáruházra). Az igy elkészített visszaigazolást kézbesíteni kell a Vevő részére. A megrendelés visszaigazolása elküldhető még Faxon vagy elektronikus úton.
3.2. A megrendelés minimum követelményei:
a) A Vevőt és az Eladót azonosító adatok, úgymint cégnév, kereszt és vezetéknév, székhely/telephely címe.
b) A megrendelt termék neve, típusa vagy az aktuális árjegyzék alapján a termék kódja.
c) A megrendelt termék mennyisége, a kézbesítés címe és időpontja. Amennyiben a kézbesítési cím nem kerül feltüntetésre, úgy az azt jelenti, hogy a kézbesítési cím megegyezik a megrendelő székhelyének/telephelyének címével, melyet a megrendelőlapon vagy a keretszerződésben a Vevő feltüntetett.
d) A Vevő nevében eljáró, felhatalmazással rendelkező személy aláírása és a vállalkozás bélyegzője, amennyiben a Vevő nem elektronikus úton adta le megrendelését.
3.3. A megrendelés visszaigazolásának minimum követelményei:
a) A Vevőt és az Eladót azonosító adatok, úgymint cégnév, kereszt és vezetéknév, székhely/telephely címe.
b) A megrendelt termék neve, típusa vagy az aktuális árjegyzék alapján a termék kódja.
c) A megrendelt termék mennyisége, a kézbesítés időpontja, és a kézbesítés címe.
d) Az Eladó nevében eljáró személy aláírása és a vállalkozás bélyegzője, amennyiben a megrendelést nem elektronikus úton adták le. 
3.4. Abban az esetben, ha az Eladó a Vevő megrendelésében leadott tételek valamelyikét nem tudja teljesíteni, az Eladó értesíti a Vevőt a választható lehetőségekről és a Vevőtől írásban állásfoglalást kér a választott megoldásról.  A Vevő a fent említett állásfoglalást 3 napon belül megküldi az Eladó részére. Amennyiben ezt nem teszi meg a Vevő, az Eladónak jogában áll törölni a megrendelést. Abban az esetben, ha a Vevő egyedi megrendelést adott meg, azaz nem az aktuális kínálatból rendel terméket, az Eladónak jogában áll a jelen ÁSZF 8.2 pontja alapján előlegszámla ellenében előleget kérni a megrendelt termék vételárából a megrendelés visszaigazolásának megküldése előtt.  A kézbesítési időszak akkor veszi kezdetét, amikor a Vevő kifizeti az előleg számlát. Az ilyen típusú termékre nem vonatkozik a 14 napos visszaküldési jótállás.
3.5. Az egyedi megrendelés alatt, az a megrendelés értendő, melyben a Vevő olyan terméket rendelt meg, mely a megrendelés pillanatában nem szerepel az Eladó aktuális kínálatában, esetleg az Eladó ezt a terméket a megrendelésre készíthető termékek között tartja számon, melyet nem tart raktárkészleten.
3.6. Miután az eladó elfogadta az ilyen egyedi megrendelést, annak további sorsát meg kell vitatni az 
operchip@operchip.com értékesítési tisztviselőjével vagy az eladó meghatalmazott értékesítési képviselőjével. Ennek eredménye lehet a megrendelés megváltoztatása vagy visszavonása. Abban az esetben, ha a Vevő a megrendelést webáruházon keresztül adta le, módjában áll 14 napig elállni a szerződéstől, bárminemű indok megadása nélkül. Nem vonatkozik a 3.5 pontban felsorolt termékekre.

4. Kézbesítési feltételek

4.1. A teljesítés várható időpontja a megrendelés visszaigazolásában szerepel. Az Eladó meghosszabbíthatja a teljesítési határidőt, erről azonban köteles értesíteni a Vevőt.  
4.2. A teljesítési idő alatt az az időpont értendő, amikor az Eladó kiadó helységében átadásra kerül a Vevő számára a megrendelt termék, vagy az Eladó által meghatalmazással rendelkező személy adja át a terméket a Vevő részére (saját szállítóeszköz használata esetén), vagy szállítmányozási cég, postaszolgálat szállítja ki a terméket a szerződő felek által előzetesen megállapodott kézbesítési címre, vagy az első rendelkezésre álló belföldi szállítmányozási szolgáltatónak adják át a megrendelést.
4.3. Amikor a teljesítés tárgyát a Vevő személyesen veszi át, a teljesítés időpontja alatt az az időpont értendő, amikor az Eladó írásban értesíti a Vevőt arról a tényről, hogy a teljesítés tárgya szállításra kész állapotban van.  A teljesítés tárgyának késedelmes átvétele nem befolyásolja a teljesítés időpontját.
4.4. Amennyiben a teljesítés tárgyát a Vevő utasításai szerint szállítják ki, úgy attól a pillanattól, ahogy a terméket átadták a Vevőnek, annak képviselőjének, vagy a szállításért felelős személynek, a termékvesztés vagy sérülés kockázata
a Vevőt terheli.
4.5. A Vevő köteles átvenni a teljesítés tárgyát és haladéktalanul ellenőrizni a megrendelt termékek mennyiségét és típusát a szállítólevél vagy átvételi bizonylat alapján, illetve a szemmel látható sérüléseket a csomagoláson vagy magán a terméken.
4.6. Amennyiben a Vevő eltérést talál a kézbesített és átvett teljesítési tárgy és a szállító levélen, átvételi elismervényen feltüntetett tételek között, illetve szemmel látható sérüléseket észlel a csomagoláson vagy magán a terméken, úgy erről azonnal köteles értesíteni az Eladót, vagy átadni a szállítónak a szállítólevelet, átvételi elismervényt, melyre felvezeti az észlelt hibákat. 
4.7. Amennyiben a Vevő eltérést észlel a teljesítés tárgyának mennyiségében, típusában, vagy szemmel látható sérülést regisztrál rajtuk, úgy erről a tényről köteles azonnal, vagy az átvétel után legfeljebb 2 munkanapon belül írásban értesíteni az Eladót. A bejelentési határidőn túl beadott ilyen jellegű reklamációt az Eladó nem köteles elfogadni.

5. Hibából eredő jogok

5.1 Abban az esetben, ha a leszállított áru mennyisége vagy minősége nem felel meg az árura vonatkozó követelményeknek, a megrendelés vagy az egyedi adásvételi szerződés követelményeinek, továbbá, ha az Eladó megszegi kötelezettségeit és ennek következtében a kiküldött áru nem teljesen hibátlan (továbbiakban „az termék hibái”) a Vevőnek jogában áll követelnie az 5.2. pontban felsoroltak bármelyikét. 
5.2 Ha a kiszállított termék hibás, a hibás teljesités okán a Vevőnek joga van:
a) kérni az Eladótól a jogos hibák elhárítását-ha a terméken található hibák jogosak,
b) kérni az Eladótól a hiányzó tételek pótlását, ha a hibás teljesités abból fakad, hogy nem lett kiszállítva a megrendelt mennyiségű áru,
c) kérni az Eladótól a hibás termék cseréjét- ha a terméken olyan hibák vannak, melyeket nem lehet javítani,
d) kérni az Eladótól a hibák elhárítását, ha a hiba jellege ezt lehetővé teszi.
5.3 A Szlovák Köztársaság Kereskedelmi törvénykönyve 436-os és 437-es §-a és annak minden későbbi átirata, mely a hibás teljesités okán létrejövő vevői követelés jogot hivatott szabályozni, a jelen szerződéses partnerek esetében nem alkalmazandó. Az ilyen eseteket az Operchip s.r.o. hatályos Reklamációs szabályzata alapján kell elbírálni, mely megtalálható a következő weboldalon:
  www.operchip.org:8069/page/reklamacny-poriadok

6. Práva a povinnosti kupujúceho 

Kupujúci sa zaväzuje, že:
6.1. Od predávajúceho si vyžiada na základe dopytu informácie (cena, dodacie podmienky, technické parametre a pod.) vzťahujúce sa k všetkým konkrétnym elektronickým výrobkom, ktoré kupujúci použije alebo plánuje použiť v rámci svojej obchodnej činnosti.
6.2. Po obdŕžaní ponuky neodkladne oznámi predávajúcemu svoje prípadné pripomienky alebo požiadavky.
6.3. Vystaví predávajúcemu objednávku.
6.4. Žiadosť o potvrdenie termínu dodania musí byť písomná, faxom, alebo elektronickou formou.
6.5.Tovar v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste prevezme a zaplatí za neho predávajúcemu kúpnu cenu.
6.6. V prípade, že sa dostane do platobnej neschopnosti a táto platobná neschopnosť by priamo ohrozila splnenie jeho povinnosti voči predávajúcemu, je povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť predávajúcemu.
6.7. V prípade, že sa jedná o veľkoobchodného, alebo maloobchodného partnera, bude viesť
skladom kompletný dohodnutý sortiment výrobkov, z dôvodu pokrytia požiadaviek zákazníkov v
dohodnutom predajnom regióne, alebo obchodnej oblasti.
6.8. Je povinný neodkladne po prevedenom prijatí tovaru potvrdiť dodací list a zaslať ho na adresu
predávajúceho.

7. Práva a povinnosti predávajúceho

7.1. Ak kupujúci požiada o potvrdenie objednávky, predávajúci je povinný vystaviť potvrdenie objednávky v zmysle bodu 3.3 týchto Všeobecných podmienok. Pri objednávkach cez eshop sa posiela potvrdenie objednávky automaticky na zadaný mail. V prípade, že ide o objednávku s neštandardnými výrobkami, predávajúci cenu nemusí uvádzať, avšak oznámi postup stanovenia ceny. Kupujúci môže proti potvrdeniu objednávky uplatniť námietky do 24h od obdržania potvrdenia objednávky. Pokiaľ takto kupujúci neurobí, znamená to, že kupujúci potvrdenie objednávky akceptoval.
7.2. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu objednaného tovaru v dohodnutom termíne, alebo mu tento tovar dodá priamo do jeho sídla, prípadne im určeného miesta.
7.3.Predávajúci poskytne ku každému výrobku na požiadanie technické údaje, školenia a propagačné materiály, úmerne k zaisteniu podpory predaja.
7.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre, príp. i ceny predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného oznámenia. Predávajúci bude informovať kupujúceho, že k takejto zmene prišlo a kupujúci má právo takúto objednávku stornovať. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických materiálov.
7.5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať kupujúcemu tovar v kvalite dohodnutej, alebo deklarovanej v technických podmienkach, alebo podľa technických noriem vzťahujúcich sa k dodanému tovaru. Technické normy týkajúce sa dodávaných výrobkov sú uvedené v katalógovom liste a návode na obsluhu príslušného výrobku. Oba tieto dokumenty, spolu s prehlásením o zhode sú prístupné na stiahnutie na domovských stránkach firmy Operchip s.r.o.s adresou http:// www.operchip.org:8069/shop internetes oldalon található. .
7.6. Dodaný tovar musí byť označený typovým označením a týždňom/rokom výroby.
7.8. Predávajúci dodá kupujúcemu s každou dodávkou objednaného tovaru dodací list (2x) a faktúru (1x) s tým, že z týchto dokladov musí súčasne vyplývať náväznosť na číslo objednávky kupujúceho.
7.9. V prípade, že je kupujúci v omeškaní s úhradou za tovar viac ako 14dní, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvya postupovať podľa bodu 9.

8. Platobné podmienky a prechod vlastníckych práv

8.1.
Platobné podmienky pri dodávkach štandardného sortimentu predávajúceho sú:
a) platba v hotovosti pri nákupe
b) platba vopred bankovým prevodom
c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca)
d) v prípade uzatvorenia Rámcovej zmluvy platba na faktúru (viď. Odstavec 8.3.)
e) prepravné náklady, pokiaľ je celková hodnota objednávky nižšia ako 1000 € s DPH 
8.2. V prípade, že kupujúci objednáva neštandardný predmet plnenia, potvrdí predávajúci objednávku kupujúceho až po zložení zálohy kupujúcim, resp. až po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.
8.3. O platbu s lehotou splatnosti a pridelenie rabatu je nutné žiadať predávajúceho, podmienky budú prejednané individuálne. Všeobecne platí, že predávajúci poskytuje rabat len obchodným partnerom, s ktorými uzatvorí Rámcovú kúpnu zmluvu. Výška rabatu a dĺžka splatnosti je individuálne dohodnutá na základe predchádzajúcich odberov.
8.4. Povinnosť kupujúceho uhradiť svoj záväzok voči predávajúcemu riadne a včas je splnená dátumom pripísania platenej dohodnutej sumy na účet predávajúceho uvedený na faktúre.
8.5. V prípade, že kupujúci realizuje platbu v hotovosti, vystaví predávajúci kupujúcemu príjmový pokladničný doklad s uvedením čísla faktúry, ku ktorej sa príslušný príjmový pokladničný doklad vzťahuje. Faktúra s uvedením platobnej
podmienky v hotovosti, nie je dokladom o vykonaní platby v hotovosti.
8.6. V prípade, že kupujúci realizuje platbu dobierkou, úhradu za dodávku zaplatí prepravcovi, ktorý mu vystaví príjmový pokladničný doklad. Faktúra s uvedením platobnej podmienky dobierkou, nie je dokladom o vykonaní platby dobierkou.
8.7. Vlastnícke právo k predmetu plnenia prechádza na kupujúceho v okamihu, keď kupujúci tento tovar predávajúcemu zaplatí v plnej výške. Nebezpečenstvo za škody na predmete plnenia alebo za stratu predmetu plnenia (tovaru) prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho.
8.8. V prípade, že bude kupujúci v oneskorení s úhradou akéhokoľvek svojho splatného záväzku, budú ďalšie dodávky realizované len na základe platby vopred, prípadne na dobierku. Pri oneskorení s úhradou akéhokoľvek splatného záväzku kupujúceho voči predávajúcemu dlhšom ako desať dní po lehote splatnosti, môže predávajúci kupujúcemu dodávky tovaru zastaviť.
8.9 V prípade, že je kupujúci stále v oneskorení s úhradou svojho záväzku voči predávajúcemu, má predávajúci právo na odobranie tovaru predávajúceho v dlžnej výške zo skladu kupujúceho.
8.10. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči predávajúcemu na tretiu osobu. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči predávajúcemu proti akejkoľvek pohľadávke
predávajúceho voči kupujúcemu.

9. Zaistenie

9.1 Keď bude kupujúci v oneskorení s úhradou kúpnej ceny 14 dní odo dňa splatnosti, je predávajúci oprávnený požadovať vrátenie všetkého tovaru, ktorý predávajúci kupujúcemu dodal. Predávajúci je oprávnený si tento tovar v prevádzkach kupujúceho prevziať.
9.2 Keď sa ocitne kupujúci v oneskorení s úhradou akéhokoľvek svojho peňažného záväzku voči predávajúcemu, je predávajúci oprávnený požadovať zaistenie svojich splatných i nesplatných pohľadávok voči kupujúcemu.
Predávajúci je obzvlášť oprávnený od kupujúceho požadovať:
a) uznanie dlhu kupujúcim;
b) ručiteľské prehlásenie spôsobilými ručiteľmi;
c) vystavenie avalovanej biancozmenky a zmenkového vyplňovacieho prehlásenia kupujúcim na rad predávajúceho;
d) zriadenie zástavného práva k nehnuteľnostiam;
e) zmluvou o zaisťovacom prevode vlastníckeho práva k veciam vo vlastníctve kupujúceho do vlastníctva predávajúceho.
f) spísanie exekútorského zápisu o dohode kupujúceho a predávajúceho, v ktorom kupujúci zvolí, aby podľa tohto
zápisu bol nariadený a prevedený výkon rozhodnutia alebo exekúcie alebo spísanie notárskeho zápisu o dohode
medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorou sa kupujúci zaviaže splniť pohľadávku predávajúceho, pričom v tomto
notárskom zápise kupujúci zároveň zvolí, aby podľa neho bol nariadený a prevedený výkon rozhodnutia, ak
svoju povinnosť riadne a včas nesplní.
9.3 Kupujúci sa zaväzuje zaistiť svoje splatné i nesplatné pohľadávky spôsobom navrhnutým predávajúcim, a to najneskôr do 10 dní odo dňa, keď mu bude doručená písomná výzva k takémuto zaisteniu od predávajúceho. Ak neposkytne kupujúci zaistenie pohľadávok predávajúceho zhora uvedeným spôsobom, vzniká predávajúcemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky (neuhradenej kúpnej ceny) denne za každý začatý deň oneskorenia.

10. Vrátenie tovaru, výmena tovaru

10.1 Kupujúci má právo odstúpiť v lehote 7 pracovných dní od Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a vrátiť tovar
predávajúcemu. Musí tak urobiť písomne, mailom alebo faxom. Predávajúci má povinnosť vrátiť kupujúcemu náklady na tovar, okrem nákladov na prepravu, resp. nákladov na odstránenie závad podľa bodu 10.3.
10.2 V prípade, že sa jedná o zákazkovú objednávku podľa bodu 3.5, resp. predávajúci eviduje výrobok ako špeciálny, resp. nevedie tovar vo svojom cenníku, odstúpenie od zmluvy, hoci bola objednávka urobená na diaľku, je možné iba po dohode a za poplatok.
10.3 Tovar určený na vrátenie, alebo výmenu, musí byť kompletný, v pôvodnom stave a originálnom obale a nesmie niesť znaky opotrebovania a používania. V prípade, že kupujúci nevie splniť tieto podmienky, predávajúci je oprávnený účtovať náklady na odstránenie závad.
10.4 Pri vratení, alebo výmene tovaru musí kupujúci predložiť originál faktúru predávajúceho.
10.5 Vrátenie, alebo výmena tovaru po lehote 7 dní je možná iba po vzájomnej dohode oboch strán a predávajúci si môže účtovať náhradu, resp. poplatok za vrátenie, alebo výmenu.
10.6 Úhrada nákladov pri výmene a vrátení tovaru po lehote 7 dní, ktorú kupujúci uhradí predávajúcemu:
a) náklady na prepravu a manipuláciu
b) manipulačný poplatok za dobropis vo výške 5% z ceny tovaru
c) náklady na odstránenie závad z bodu 10.4
10.7 Doklady súvisiace s výmenou, alebo vrátením tovaru sú faktúra, alebo dobropis.

11. Záručné a reklamačné podmienky

11.1. Záručné a reklamačné podmienky sa riadia platným reklamačným poriadkom firmy
Operchip s.r.o., ktorý je k dispozícii na stiahnutie na  www.operchip.org:8069/page/reklamacny-poriadok  .

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.9.2014. Týmto dátumom taktiež strácajú platnosť všetky predošlé verzie
12.1. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok vyhradené.