Ochrana osobných údajov

Informácie podľa §15 ods. 1 zák. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prevádzkovateľom  internetového obchodu www.operchip.org:8069/shop je spoločnosť Operchip s.r.o., so sídlom Jarná 3040/4, 058 01 Poprad IČO: 51 194 562, IČ DPH: SK2120630567.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

My v Operchip s.r.o. prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, nakladáme v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovný zoznam osobných údajov o Vás:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátanie krajiny (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre)
  • e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a komunikáciu s Vami)
  • voliteľné ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • voliteľné telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

V prípade jednorazového nákupu registrácia nie je nutná a je možné nakupovať aj bez registrácie.

Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky, prípadne informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.  Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do svojho konta. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované.

Vaše osobné údaje získavame v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy v súlade s §10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bez súhlasu dotknutej osoby. Vy nám poskytujete tieto údaje dobrovoľne za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s nami. Osobné údaje spracúvame len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a všeobecných obchodných podmienok.

Osobné údaje získané za účelom informovania o akciách, novinkách a zľavách spracúvame v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  Pri nákupe nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom informovania o akciách, novinkách a zľavách zaškrtnutím políčka „Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov“ na dobu neurčitú. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby – v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky.

V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe  písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu bez svojho súhlasu a žiadať ich likvidáciu. Vy ste povinný poskytnúť nám len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle §16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.