Všeobecné obchodné podmienky

Operchip s.r.o.

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Všeobecné podmienky, alebo VOP")    upravujú vzťahy pri dodávkach tovaru (ďalej len "predmet plnenia") spoločnosťou Operchip s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“). Iné písomné dohody účastníkov, ako napríklad Kúpna zmluva, Rámcová kúpna zmluva, Zmluva o dielo a pod. majú prednosť pred ustanovením týchto Všeobecných podmienok.
1.2. Keď sa hovorí v týchto Všeobecných podmienkach o predávajúcom, rozumie sa tým i dodávateľ (výrobca), keď sa hovorí v týchto Všeobecných podmienkach o kupujúcom, rozumie sa tým aj objednávateľ (odberateľ), keď sa hovorí v týchto Všeobecných podmienkach o eshope (ďalej len ,, ESHOP´´), rozumie sa tým automatizovaný objednávací systém na  beehive.operchip.com/shop  

2. Cena predmetu plnenia

2.1. Platný a aktuálny cenník spoločnosti Operchip s.r.o. je možné prezerať na eshope  beehive.operchip.com/shop. Aktuálny cenník je možné tiež vyžiadať na e-maile  operchip@operchip.com .
2.2. Ústne a telefonické informácie o cenách predmetu plnenia sú iba informatívne, zo strany predávajúceho nezáväzné a kupujúcim nenárokovateľné.
2.3. Predávajúci má právo zmeniť kúpnu cenu. Platný cenník obsahuje dátum vydania. Vydaním novšieho cenníka stráca starší cenník platnosť.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Postup pre uzatváranie jednotlivej kúpnej zmluvy:
a) Kupujúci zašle predávajúcemu objednávku. Objednávka musí mať náležitosti uvedené v bode 3.2. týchto Všeobecných zmluvných podmienok, musí byť doručená predávajúcemu a musí byť podpísaná (neplatí pre objednávky cez eshop) osobou oprávnenou konať v tejto záležitosti za kupujúceho. Objednávku je možné urobiť písomne, alebo s rovnakými účinkami faxom, elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom internetového obchodu na beehive.operchip.com/shop . Riadne vypísaná objednávka podľa bodu 3.2 musí byť predávajúcemu doručená najneskôr do 12:00 hod. a 1 pracovný deň pred požadovaným termínom dodania tovaru, ktorý je v nej požadovaný, inak je neúčinná.
b) Pokiaľ si o potvrdenie objednávky kupujúci písomne požiadal, predávajúci je povinný najneskôr do dvoch pracovných dní zaslať kupujúcemu potvrdenie objednávky alebo nový návrh kúpnej zmluvy. V prípade objednávok cez ESHOP dostane odberateľ potvrdenie objednávky na mail, ktorý zadal. Potvrdenie objednávky musí byť písomné, mať náležitosti podľa bodu 3.3. Všeobecných podmienok, byť doručené kupujúcemu a musí byť podpísané osobou oprávnenou (neplatí pre eshop) v tejto veci za predávajúceho konať. Potvrdenie objednávky je možné urobiť rovnako faxom alebo elektronickými prostriedkami.
3.2. Náležitosti objednávky sú minimálne:
a) Identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho s uvedením ich obchodnej firmy, mena a priezviska, sídla/miesta podnikania.
b) Druh, názov tovaru, alebo kód podľa aktuálneho platného cenníka.
c) Požadované množstvo tovaru, miesto a termín dodania tovaru, pokiaľ nebude miesto dodania tovaru uvedené, znamená to, že je ním sídlo spoločnosti uvedené v objednávke kupujúceho, prípadne v Rámcovej zmluve.
d) Podpis osoby oprávnenej za kupujúceho v tejto veci konať a razítko kupujúceho, pokiaľ sa nejedná o elektronicky zaslanú objednávku.
3.3. Náležitosti potvrdenia objednávky sú minimálne:
a) Identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho s uvedením ich obchodnej firmy, mena a priezviska, sídla/miesta podnikania,
b) Druh, názov tovaru, alebo kód podľa aktuálneho platného cenníka.
c) Množstvo tovaru, miesto a termín dodania tovaru
d) Podpis osoby oprávnenej za predávajúceho v tejto veci konať a pečiatka predávajúceho, pokiaľ sa nejedná o elektronicky zaslanú objednávku.
3.4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke kupujúceho nemôže predávajúci splniť, kontaktuje kupujúceho za účelom oznámenia možných variant postupu a vyžiada si písomné stanovisko kupujúceho. Kupujúci vyjadrí svoje stanovisko do 3 dní. Pokiaľ tak neurobí, predávajúci môže sám stornovať objednávku. V prípade, že v objednávke kupujúceho ide o neštandardný predmet plnenia, resp. sa jedná tovar dodávaný na mieru, tak predávajúci si pred prijatím objednávky môže vyžiadať zloženie zálohy v dohodnutej výške na základe vystavenej zálohovej faktúry v zmysle článku 8.2. týchto Všeobecných podmienok. Dodacia lehota, uvedená v potvrdení objednávky, začína bežať po uhradení zálohy kupujúcim. Takýto tovar na mieru nie je možné vrátiť do 14 dní.
3.5. Za zákazkovú, resp. výrobu na mieru je považovaná taká objednávka, ktorou si kupujúci objednáva predmet plnenia, ktorý v dobe objednania nie je v aktuálnej ponuke výrobkov predávajúceho, prípadne ho predávajúci vedie vo svojom cenníku ako výrobok špeciálny, na dotaz, na tel. dotaz, resp. výroobok nie je vyrábaný na sklad a pod.
3.6. Po prijatí objednávky predávajúcim je potrebné zmenu objednávky či jej stornovanie prejednať s referentom odbytu  operchip@operchip.com  alebo príslušným obchodným zástupcom predávajúceho. V prípade, že bola objednávka realizovaná kupújucim cez eshop, tak má právo dostúpiť od objednávky do 14 od objednania bez udania dôvodu. Neplatí pre výrobky podľa bodu 3.5.

4. Dodacie podmienky

4.1. Predpokladaný termín plnenia je uvedený v potvrdení objednávky. Predávajúci môže termín plnenia predĺžiť, musí však neodkladne na túto zmenu upozorniť kupujúceho.
4.2. Za splnenie termínu plnenia sa považuje dodanie predmetu plnenia kupujúcemu vo výdajnom mieste predávajúceho, alebo predanie predmetu plnenia povereným pracovníkom predávajúceho (pri použití vlastnej dopravy predávajúceho), alebo zásielkovou službou, poštou, na zmluvnými stranami vopred dohodnutom mieste plnenia, alebo predania predmetu plnenia prvému tuzemskému dopravcovi.
4.3. Keď je zjednaný osobný odber predmetu plnenia kupujúcim, je za splnenie termínu plnenia považované tiež písomné upovedomenie predávajúceho adresované kupujúcemu, že predmet plnenia je pripravený k expedícii. Odklad prevzatia predmetu plnenia kupujúcim nemá vplyv na splnenie termínu plnenia.
4.4. Keď je predmet plnenia prepravovaný podľa prepravných pokynov kupujúceho, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo straty, poškodenia či zničenia predmetu plnenia okamihom predania predmetu plnenia poštovnej preprave či prvému dopravcovi za účelom dopravy predmetu plnenia kupujúcemu.
4.5. Kupujúci je povinný predmet plnenia prevziať a neodkladne skontrolovať súlad množstva a typu predmetu plnenia s dodacím listom alebo výdajkou, príp. očividné poškodenie prepravných obalov či produktov.
4.6. Keď zistí kupujúci rozpor dodaného a prevzatého predmetu plnenia s dodacím listom, alebo výdajkou, príp. očividné poškodenie obalov či produktov, je povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť predávajúcemu, alebo doručiteľovi zásielky a písomne ju uviesť na dodacom liste, alebo výdajke predávajúceho, príp. dodacom liste prepravnej služby.
4.7. Pri zistení rozdielu v množstve a druhu predmetu plnenia či jeho očividnom poškodení, je kupujúci povinný túto vadu neodkladne reklamovať u predávajúceho , najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia predmetu plnenia. Na neskoršie reklamácie tohto typu nemusí predávajúci brať ohľad.

5. Nároky z chýb

5.1 V prípade, že dodaný tovar, jeho množstvo alebo jeho akosť nezodpovedá požiadavkám stanovených pre tovar, alebo požiadavkám objednávky, alebo jednotlivej kúpnej zmluve a ďalej keď predávajúci poruší svoje povinnosti a tovar nie je v dôsledku toho úplne bezchybný (ďalej len "chyby tovaru"), náležia kupujúcemu nároky z chýb stanovených v odst. 5.2.
5.2 Keď má tovar chyby, je kupujúci oprávnený uplatňovať tieto nároky z chýb tovaru:
a) požadovať od predávajúceho odstránenie právnych chýb – keď má tovar právne chyby,
b) požadovať od predávajúceho dodanie chýbajúceho tovaru, keď je chyba tovaru v tom, že tovar nebol dodaný v požadovanom množstve,
c) požadovať odstránenie chýb dodaním náhradného tovaru za tovar chybný – keď má tovar chyby, ktoré sú neopraviteľné,
d) požadovať odstránenie chýb opravou tovaru, keď sú chyby opraviteľné.
5.3 Nároky kupujúceho z chýb tovaru uvedených v ustanovení § 436 a § 437 Obchodného zákonníka v platnom znení sa pre zmluvný vzťah medzi stranami založených touto zmluvou nepoužijú.Nároky z chýb tovaru sa riadia platným Reklamačným poriadkom spoločnosti Operchip s.r.o., ktorý je umiestnený na  beehive.operchip.com/page/reklamacny-poriadok

6. Práva a povinnosti kupujúceho 

Kupujúci sa zaväzuje, že:
6.1. Od predávajúceho si vyžiada na základe dopytu informácie (cena, dodacie podmienky, technické parametre a pod.) vzťahujúce sa k všetkým konkrétnym elektronickým výrobkom, ktoré kupujúci použije alebo plánuje použiť v rámci svojej obchodnej činnosti.
6.2. Po obdŕžaní ponuky neodkladne oznámi predávajúcemu svoje prípadné pripomienky alebo požiadavky.
6.3. Vystaví predávajúcemu objednávku.
6.4. Žiadosť o potvrdenie termínu dodania musí byť písomná, faxom, alebo elektronickou formou.
6.5.Tovar v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste prevezme a zaplatí za neho predávajúcemu kúpnu cenu.
6.6. V prípade, že sa dostane do platobnej neschopnosti a táto platobná neschopnosť by priamo ohrozila splnenie jeho povinnosti voči predávajúcemu, je povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť predávajúcemu.
6.7. V prípade, že sa jedná o veľkoobchodného, alebo maloobchodného partnera, bude viesť
skladom kompletný dohodnutý sortiment výrobkov, z dôvodu pokrytia požiadaviek zákazníkov v
dohodnutom predajnom regióne, alebo obchodnej oblasti.
6.8. Je povinný neodkladne po prevedenom prijatí tovaru potvrdiť dodací list a zaslať ho na adresu
predávajúceho.

7. Práva a povinnosti predávajúceho

7.1. Ak kupujúci požiada o potvrdenie objednávky, predávajúci je povinný vystaviť potvrdenie objednávky v zmysle bodu 3.3 týchto Všeobecných podmienok. Pri objednávkach cez eshop sa posiela potvrdenie objednávky automaticky na zadaný mail. V prípade, že ide o objednávku s neštandardnými výrobkami, predávajúci cenu nemusí uvádzať, avšak oznámi postup stanovenia ceny. Kupujúci môže proti potvrdeniu objednávky uplatniť námietky do 24h od obdržania potvrdenia objednávky. Pokiaľ takto kupujúci neurobí, znamená to, že kupujúci potvrdenie objednávky akceptoval.
7.2. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu objednaného tovaru v dohodnutom termíne, alebo mu tento tovar dodá priamo do jeho sídla, prípadne im určeného miesta.
7.3.Predávajúci poskytne ku každému výrobku na požiadanie technické údaje, školenia a propagačné materiály, úmerne k zaisteniu podpory predaja.
7.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre, príp. i ceny predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného oznámenia. Predávajúci bude informovať kupujúceho, že k takejto zmene prišlo a kupujúci má právo takúto objednávku stornovať. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických materiálov.
7.5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať kupujúcemu tovar v kvalite dohodnutej, alebo deklarovanej v technických podmienkach, alebo podľa technických noriem vzťahujúcich sa k dodanému tovaru. Technické normy týkajúce sa dodávaných výrobkov sú uvedené v katalógovom liste a návode na obsluhu príslušného výrobku. Oba tieto dokumenty, spolu s prehlásením o zhode sú prístupné na stiahnutie na domovských stránkach firmy Operchip s.r.o.s adresou beehive.operchip.com/shop .
7.6. Dodaný tovar musí byť označený typovým označením a týždňom/rokom výroby.
7.8. Predávajúci dodá kupujúcemu s každou dodávkou objednaného tovaru dodací list (2x) a faktúru (1x) s tým, že z týchto dokladov musí súčasne vyplývať náväznosť na číslo objednávky kupujúceho.
7.9. V prípade, že je kupujúci v omeškaní s úhradou za tovar viac ako 14dní, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvya postupovať podľa bodu 9.

8. Platobné podmienky a prechod vlastníckych práv

8.1. Platobné podmienky pri dodávkach štandardného sortimentu predávajúceho sú:
a) platba v hotovosti pri nákupe
b) platba vopred bankovým prevodom
c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca)
d) v prípade uzatvorenia Rámcovej zmluvy platba na faktúru (viď. Odstavec 8.3.)
e) prepravné náklady, pokiaľ je celková hodnota objednávky nižšia ako 1000 € s DPH 
8.2. V prípade, že kupujúci objednáva neštandardný predmet plnenia, potvrdí predávajúci objednávku kupujúceho až po zložení zálohy kupujúcim, resp. až po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.
8.3. O platbu s lehotou splatnosti a pridelenie rabatu je nutné žiadať predávajúceho, podmienky budú prejednané individuálne. Všeobecne platí, že predávajúci poskytuje rabat len obchodným partnerom, s ktorými uzatvorí Rámcovú kúpnu zmluvu. Výška rabatu a dĺžka splatnosti je individuálne dohodnutá na základe predchádzajúcich odberov.
8.4. Povinnosť kupujúceho uhradiť svoj záväzok voči predávajúcemu riadne a včas je splnená dátumom pripísania platenej dohodnutej sumy na účet predávajúceho uvedený na faktúre.
8.5. V prípade, že kupujúci realizuje platbu v hotovosti, vystaví predávajúci kupujúcemu príjmový pokladničný doklad s uvedením čísla faktúry, ku ktorej sa príslušný príjmový pokladničný doklad vzťahuje. Faktúra s uvedením platobnej
podmienky v hotovosti, nie je dokladom o vykonaní platby v hotovosti.
8.6. V prípade, že kupujúci realizuje platbu dobierkou, úhradu za dodávku zaplatí prepravcovi, ktorý mu vystaví príjmový pokladničný doklad. Faktúra s uvedením platobnej podmienky dobierkou, nie je dokladom o vykonaní platby dobierkou.
8.7. Vlastnícke právo k predmetu plnenia prechádza na kupujúceho v okamihu, keď kupujúci tento tovar predávajúcemu zaplatí v plnej výške. Nebezpečenstvo za škody na predmete plnenia alebo za stratu predmetu plnenia (tovaru) prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho.
8.8. V prípade, že bude kupujúci v oneskorení s úhradou akéhokoľvek svojho splatného záväzku, budú ďalšie dodávky realizované len na základe platby vopred, prípadne na dobierku. Pri oneskorení s úhradou akéhokoľvek splatného záväzku kupujúceho voči predávajúcemu dlhšom ako desať dní po lehote splatnosti, môže predávajúci kupujúcemu dodávky tovaru zastaviť.
8.9 V prípade, že je kupujúci stále v oneskorení s úhradou svojho záväzku voči predávajúcemu, má predávajúci právo na odobranie tovaru predávajúceho v dlžnej výške zo skladu kupujúceho.
8.10. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči predávajúcemu na tretiu osobu. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči predávajúcemu proti akejkoľvek pohľadávke
predávajúceho voči kupujúcemu.

9. Zaistenie

9.1 Keď bude kupujúci v oneskorení s úhradou kúpnej ceny 14 dní odo dňa splatnosti, je predávajúci oprávnený požadovať vrátenie všetkého tovaru, ktorý predávajúci kupujúcemu dodal. Predávajúci je oprávnený si tento tovar v prevádzkach kupujúceho prevziať.
9.2 Keď sa ocitne kupujúci v oneskorení s úhradou akéhokoľvek svojho peňažného záväzku voči predávajúcemu, je predávajúci oprávnený požadovať zaistenie svojich splatných i nesplatných pohľadávok voči kupujúcemu.
Predávajúci je obzvlášť oprávnený od kupujúceho požadovať:
a) uznanie dlhu kupujúcim;
b) ručiteľské prehlásenie spôsobilými ručiteľmi;
c) vystavenie avalovanej biancozmenky a zmenkového vyplňovacieho prehlásenia kupujúcim na rad predávajúceho;
d) zriadenie zástavného práva k nehnuteľnostiam;
e) zmluvou o zaisťovacom prevode vlastníckeho práva k veciam vo vlastníctve kupujúceho do vlastníctva predávajúceho.
f) spísanie exekútorského zápisu o dohode kupujúceho a predávajúceho, v ktorom kupujúci zvolí, aby podľa tohto
zápisu bol nariadený a prevedený výkon rozhodnutia alebo exekúcie alebo spísanie notárskeho zápisu o dohode
medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorou sa kupujúci zaviaže splniť pohľadávku predávajúceho, pričom v tomto
notárskom zápise kupujúci zároveň zvolí, aby podľa neho bol nariadený a prevedený výkon rozhodnutia, ak
svoju povinnosť riadne a včas nesplní.
9.3 Kupujúci sa zaväzuje zaistiť svoje splatné i nesplatné pohľadávky spôsobom navrhnutým predávajúcim, a to najneskôr do 10 dní odo dňa, keď mu bude doručená písomná výzva k takémuto zaisteniu od predávajúceho. Ak neposkytne kupujúci zaistenie pohľadávok predávajúceho zhora uvedeným spôsobom, vzniká predávajúcemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky (neuhradenej kúpnej ceny) denne za každý začatý deň oneskorenia.

10. Vrátenie tovaru, výmena tovaru

10.1 Kupujúci má právo odstúpiť v lehote 7 pracovných dní od Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a vrátiť tovar
predávajúcemu. Musí tak urobiť písomne, mailom alebo faxom. Predávajúci má povinnosť vrátiť kupujúcemu náklady na tovar, okrem nákladov na prepravu, resp. nákladov na odstránenie závad podľa bodu 10.3.
10.2 V prípade, že sa jedná o zákazkovú objednávku podľa bodu 3.5, resp. predávajúci eviduje výrobok ako špeciálny, resp. nevedie tovar vo svojom cenníku, odstúpenie od zmluvy, hoci bola objednávka urobená na diaľku, je možné iba po dohode a za poplatok.
10.3 Tovar určený na vrátenie, alebo výmenu, musí byť kompletný, v pôvodnom stave a originálnom obale a nesmie niesť znaky opotrebovania a používania. V prípade, že kupujúci nevie splniť tieto podmienky, predávajúci je oprávnený účtovať náklady na odstránenie závad.
10.4 Pri vratení, alebo výmene tovaru musí kupujúci predložiť originál faktúru predávajúceho.
10.5 Vrátenie, alebo výmena tovaru po lehote 7 dní je možná iba po vzájomnej dohode oboch strán a predávajúci si môže účtovať náhradu, resp. poplatok za vrátenie, alebo výmenu.
10.6 Úhrada nákladov pri výmene a vrátení tovaru po lehote 7 dní, ktorú kupujúci uhradí predávajúcemu:
a) náklady na prepravu a manipuláciu
b) manipulačný poplatok za dobropis vo výške 5% z ceny tovaru
c) náklady na odstránenie závad z bodu 10.4
10.7 Doklady súvisiace s výmenou, alebo vrátením tovaru sú faktúra, alebo dobropis.

11. Záručné a reklamačné podmienky

11.1. Záručné a reklamačné podmienky sa riadia platným reklamačným poriadkom firmy
Operchip s.r.o., ktorý je k dispozícii na stiahnutie na  beehive.operchip.com/page/reklamacny-poriadok  .

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.9.2014. Týmto dátumom taktiež strácajú platnosť všetky predošlé verzie
12.1. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok vyhradené.